LEXICON

Skróty w technice kablowej

Y = Polichlorek winylu
2Y = polietylen
02Y = Polietylen spieniony chemicznie
02YS = Polietylen spieniony fizycznie ze skórą
9Y = polipropylen
11Y = poliuretan
12Y = ester politereftalanu etylenu
14Y = Elastomery termoplastyczne
H = Termoplastyczne elastomery bezhalogenowe
LS = warstwa prowadząca
X = w sieci
C = ekranowanie oplotem
D = sito wirowe
F = Folia
Vl = taśma polarowa
St = ekran statyczny (metalizowana folia kompozytowa/folia metalowa itp.)
Li = skrętka
CuLi = Skrętka miedziana
CuDr = drut miedziany
B = pokrycie (związane z oplotem lub ekranem wirowym)
Przędza Tg = przędza nośna (dla wypełniaczy np.: EC-9 lub EC-13), patrz również Katalog kabli –> Załącznik techniczny –> Skróty

Odporność na ścieranie jest ważnym kryterium żywotności kabla. Ścieralność podawana jest jako A [mm³]. Oznaczenie: Próbka jest prowadzona z określoną siłą nacisku na obracający się wałek pokryty arkuszem szmerglowym. Całkowity skok tarcia wynosi ok. 40 m. Mierzone jest zużycie ścierne (utrata masy). Specyfikacja jest wykonana jako strata objętości w mm³.

Prąd zmienny

Wartość ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) wskazuje na zależność pomiędzy przesłuchami w pobliżu końca urządzenia a tłumieniem przy danej częstotliwości. Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość transmisji jest odległość sygnału użytecznego od sygnału zakłócającego. Aby zapewnić prawidłową transmisję, sygnał zakłócający spowodowany tłumieniem przesłuchów musi być mniejszy o pewien współczynnik. Odpowiada to różnicy pomiędzy tłumieniem przesłuchów a tłumieniem sekcji okablowania. Sygnał zakłócający pochodzi z jednej strony z przesłuchów sąsiednich linii, a z drugiej strony z zewnętrznych wpływów EMC. W przypadku kabla ekranowanego wpływ zewnętrzny jest jednak tak mały, że można go zaniedbać. W przypadku nieekranowanego kabla sąsiadujące linie sygnałowe mogą jednak dodatkowo negatywnie wpływać na ACR.

Żyła z izolacją jako część kabla jedno- lub wielożyłowego.

Dader = Średnica rdzenia[mm] / Dlitze = Średnica splotu [mm] / Wd-norm = Grubość ścianki, określona przez normę lub na życzenie klienta [mm] / Dtol = Tolerancja średnicy produkcji [mm] / Dzuschlag = Dopłata np: dla splotów dławionych, grubość ścianki niezbędna do produkcji.

Asociacion Espanola de Normalizacion (Hiszpania), jednostka certyfikująca.

Nieformalna nazwa cyfrowego standardu audio stworzonego wspólnie przez organizacje AES (Audio Engineering Society) i EBU (European Broadcast Union). Standard określa charakterystykę transmisji sygnału cyfrowego w celu uproszczenia komunikacji między urządzeniami.

Stop aluminium (AlMgSi) dla przewodników o większym obciążeniu mechanicznym (większa wytrzymałość na rozciąganie). Aldrey jest często używany do kabli powietrznych lub linii napowietrznych.

Przebieg starzenia się kabla zależy od wielu czynników – temperatury – mikroorganizmów – poziomu eksponowanego napięcia. Szczególnie w przypadku koncentrycznych linii kablowych starzenie się odgrywa również rolę w odniesieniu do wartości elektrycznych. Dużą rolę odgrywa na przykład korozja oplotów spowodowana migracją plastyfikatorów ze związków PVC do dielektryka rdzenia, a także przenikanie pary wodnej. Wynikający z tego wzrost tłumienia staje się zauważalny dopiero przy częstotliwościach > 1000 MHz.

Kilka lat temu sytuacja surowcowa zmusiła przemysł kablowy do zastąpienia miedzi aluminium. Jeśli jednak zastąpi się przewodnik miedziany równoważnym przewodnikiem aluminiowym, to waży on tylko około połowę mniej niż przewodnik miedziany, mimo że ma 1,6 razy większy przekrój. Większy przekrój wymaga jednak zwiększonego zużycia materiału wszystkich dalszych elementów, takich jak płaszcz i tuleje ochronne. Aluminium jako materiał przewodzący dla kabli i przewodów spełnia wymagania normy DIN 40501. Pod względem znaczenia jako materiał przewodzący aluminium zajmuje w elektrotechnice drugie miejsce po miedzi i jak dotąd sprawdza się jedynie w budowie linii napowietrznych ze względu na niewielki ciężar.

Amorficzny odnosi się do nieregularnego rozmieszczenia cząsteczek; w zakresie mikroskopowym jest to bezkształtne ułożenie cząsteczek substancji chemicznych. Amorficzne (greckie = bez kształtu) to termin używany w odniesieniu do tworzyw, których cząsteczki nie są ułożone w regularne sieci krystaliczne, w przeciwieństwie do krystalicznych.

American National Standards Institute. Organ w USA, który opracowuje normy podobne do niemieckiej DIN.

Są połączone z różnych systemów zasilania i dostarczania mediów. Obszary robocze są połączone z różnymi elementami wyposażenia miejsca pracy i specjalnymi akcesoriami, takimi jak systemy szynowe, wysięgniki, uchwyty na narzędzia, bębny kablowe, bębny na węże, balansery, wciągniki i narzędzia. W systemach stanowiskowych stosowane są kable płaskie i okrągłe z i bez odciążenia.

Prawo Arrheniusa mówi, że dla wzrostu temperatury o 8 – 10 Kelwinów szybkość starzenia się podwaja się. Na żywotność mają wpływ: – Drzewo wodne – Rozkład termiczny – Migracja – Starzenie elektryczne – Starzenie chemiczne.

Actuator Sensor Interface. ASI nie jest kolejnym kablem Fieldbus, lecz został specjalnie zaprojektowany do wymiany informacji pomiędzy czujnikami i siłownikami. Występuje jako nieekranowana linia dwuprzewodowa do jednoczesnego przesyłania sygnałów i energii zasilającej. ASI nie chce łączyć sterowników ze sobą, ale sprzęga czujniki i siłowniki z programowalnymi sterownikami logicznymi (PLC), sterownikami numerycznymi (NC) i komputerami PC.

American Society for Testing and Materials (USA), międzynarodowa organizacja normalizacyjna

Podnośniki dla transportu i budynków przemysłowych. Obszary produktów: Windy osobowe, windy łóżkowe, windy do szyb i panoram, windy towarowe, windy budowlane. W zależności od obszaru zastosowania, kable kombinowane są wykorzystywane w nowoczesnych systemach przesyłowych. Do tych linii kontrolnych można włączyć systemy audio, wideo, telefoniczne, systemy wywoływania awaryjnego, systemy autobusowe itp. Każdy producent wind stosuje specjalne liny wykonane dla nich. Dla wszystkich obszarów produktowych należy przestrzegać norm i przepisów prawnych.

Prędkość propagacji to prędkość transmisji energii elektrycznej w długości kabla w porównaniu z prędkością światła w wolnej przestrzeni.

Przewodząca warstwa materiału niemetalicznego i/lub metalicznego pokrywająca izolację.

Jedna lub więcej nie wytłaczanych warstw na zewnątrz kabla.

American Wire Gauge to kodowanie średnic drutu, stosowane głównie w Ameryce Północnej. Określa przewody elektryczne wykonane ze skrętki i drutu litego i jest stosowany głównie w elektrotechnice do oznaczania przekroju poprzecznego rdzeni. Im mniejszy numer AWG, tym większy przekrój przewodu.

Emalie do pieczenia są nakładane jedna po drugiej na ten sam drut, jak w przypadku dwuwarstwowych drutów emaliowanych, przy czym dolna warstwa, warstwa izolacyjna i górna warstwa (warstwa emalii do pieczenia) są termoplastyczne. Skutkuje to zbrylaniem się nawiniętej cewki. Dodatkowa impregnacja cewki jest zbędna.

Szerokość pasma to zakres częstotliwości światłowodu, w którym dane mogą być przesyłane w określonej jednostce czasu. Im większa szerokość pasma, tym więcej danych można przesłać. Prędkość transmisji zależy od przepustowości całej sieci.

Taping to proces owijania par rdzeni, splotów itp. fizeliną, folią plastikową, taśmą stalową lub innymi materiałami.

British Approvals Service for Cables (jednostka certyfikująca dla Wielkiej Brytanii i Irlandii)

Jednostka szybkości kroku w przesyłaniu wiadomości. Jeden krok na sekundę.

Nieizolowany przewód, który styka się z warstwą przewodzącą lub ekranem.

Dziesięć decybeli = 1 BEL. Bel, podobnie jak decybel, jest bezwymiarowym stosunkiem liczbowym i jest jednostką miary tłumienia powszechnie stosowaną w technologii wysokich częstotliwości.

Szczególnie w przypadku linii transportowych i kabli wleczonych istotnym parametrem jest prędkość przesuwu w m/s. Często jednak informacje dla klientów dotyczące parametrów oferowanych kabli podawane są w (G) lub przyspieszeniu wywołanym siłą ciężkości. Umiejętność dokonania przeliczenia z G na m/sek².

Napięcie robocze to napięcie obwodu elektrycznego w woltach, które jest niezbędne do jego działania. Jest to rzeczywiste napięcie w sieci. Może on ulegać wahaniom o ok. 5% ze względu na zmieniające się zastosowanie pantografów.

Metalowa powłoka wykonana z taśm lub drutów, stosowana zazwyczaj do ochrony kabla przed zewnętrznymi naprężeniami mechanicznymi.

Przewód wykonany z metalu, w którym drut lub poszczególne druty nie są pokryte dodatkowym metalem (wykończenie powierzchni).

Hydrogen cyanide (= cyjanek wodoru) jest bezbarwną do lekko żółtawej, łatwopalną, lotną i rozpuszczalną w wodzie cieczą.

Obciążenie pożarowe to energia uwalniana podczas spalania rur i kabli. Jest to opisane w VDE 0108, część 1 oraz w kartach katalogowych Obciążenie ogniowe (jednostka kJ/kg)

Test na określenie zachowania się ognia, zróżnicowany na kategorie A, B i C w zależności od całkowitej objętości (litry).

Opisuje zachowanie się kabla w warunkach pożaru: Niepalny, trudno zapalny, normalnie zapalny i łatwo zapalny.

Wydłużenie przy zerwaniu jest wartością charakterystyczną dla materiału, która wskazuje trwałe wydłużenie próbki po zerwaniu, odniesione do początkowej długości pomiarowej. Podczas zginania kabla powierzchnie powłok i płaszczy izolacyjnych ulegają rozciągnięciu. W przypadku zginania wokół własnej średnicy, co normalnie nie ma miejsca, wydłużenie w fazie zewnętrznej wynosi nie więcej niż 50%, a więc jest znacznie poniżej dopuszczalnego minimalnego wydłużenia np. PVC. PUR ma wydłużenie przy zerwaniu ok. 500 %!

Siła zrywająca jest iloczynem przekroju nominalnego i wytrzymałości na rozciąganie.

„Magistrala” to połączenie dużej liczby równoległych linii, do których podłączonych jest kilka bloków funkcyjnych lub elementów komputera. Dzięki zastosowaniu technologii magistralnej można uzyskać oszczędność kosztów okablowania, uruchomienia i konserwacji o ok. 40% w porównaniu z technologią konwencjonalną.

Krótka informacja Naming Wersja
UTP Skrętka nieekranowana Pary nieekranowane, brak całkowitej osłony płaszcza
S/UTP Ekranowana – UTP Pary nieekranowane, całkowity ekran kabla, przy czym nie jest określone czy jest to ekran foliowy czy pleciony.
FTP Skrętka ekranowana folią Pary nieekranowane, całkowity ekran foliowy kabla
S/FTP Ekranowane FTP Pary nieekranowane, folie całkowite i oplot ekranu kabla
S/STP Skrętka ekranowana Pary z ekranem foliowym, ekran całkowity kabla, przy czym nie jest określone czy jest to ekran foliowy czy ekran z oplotem.

Kauczuk butylowy to syntetyczny kauczuk wytwarzany z kopolimeru izobutylenu i butadienu lub izoprenu. Posiada dużą odporność na starzenie przy niskiej przepuszczalności gazów i dobrą odporność na chemikalia.

Termin oznaczający Telewizję Antenową Wspólnoty. Kable CATV służą przede wszystkim do dystrybucji telewizji, ale mogą być również wykorzystywane do wszystkich innych transmisji do 1 gigaherca.

Comitee for Electrotechnical Belgium Community (Jednostka certyfikująca w Belgii)

Canadian Electrical Code, skrót oznaczający kanadyjską wersję National Electrical Code (NEC).

Europejska Instytucja Normalizacyjna, Komisja ds. zasad zatwierdzania urządzeń elektrycznych.

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej)

Kauczuk chloroprenowy jest syntetycznym tworzywem sztucznym produkowanym przez polimeryzację chloroprenu (chlorobutadienu). Ma dobrą odporność na rozpuszczalniki przy bardzo dobrych wartościach wytrzymałościowych, jest trudnopalny i ma działanie termoizolacyjne, ale jest bardzo drogi (wysokiej jakości przewody gumowe).

Chlorowany polietylen: Elastomerowy materiał płaszcza, odporny na ozon.

CMX jest rodzajem ogólnego terminu kabel komunikacyjny acc. UL 444

CN jest skrótem od cyjanku. Cyjanki to sole i inne związki kwasu cyjanowodorowego, PUR powstaje np. w reakcji poliaddycji dioli lub polioli z poliizocyjanianami.

Powłoka to pierwotna warstwa tworzywa sztucznego nakładana bezpośrednio na szkło okładzinowe w światłowodach. Służy jako mechaniczna warstwa ochronna (sizing).

Abbr. CTI. Porównawczy numer ścieżki pełzania określony zgodnie z DIN/IEC to wartość liczbowa najwyższego napięcia w woltach, przy którym materiał może wytrzymać 50 uderzeń określonego roztworu testowego bez tworzenia się ścieżki pełzania.

Skrót od polichloroprenu, produkowanego przez polimeryzację 2-chloro-butadienu.

Zaciskanie to mechaniczna technika łączenia. Tutaj, przy łączeniu np. kabli koncentrycznych z odpowiednimi wtyczkami, metalowa tuleja jest nasuwana na ekran za pomocą zaciskarki i ściskana razem.

Canadian Standards Association (organizacja badań technicznych, Kanada)

Tłumienie jest to strata linii od początku linii do jej końca spowodowana promieniowaniem energii elektrycznej, ponieważ każdy przewodnik działa jak antena nadawcza. Im mniejsza ta wartość, tym lepiej (zmniejszenie amplitudy sygnału). Tłumienie wzrasta wraz ze wzrostem częstotliwości i długości kabla, czyli pogarsza się poziom sygnału.

Termin ogólny oznaczający medium transmisyjne w technologii informacyjnej i komunikacyjnej, np. kabel, przewód lub światłowód, który ustanawia połączenie między nadajnikiem a odbiornikiem. Dzisiaj cała komunikacja w handlu i przemyśle może być obsługiwana przez kable danych. Trasy okablowania podzielone są na klasy od A do E. Najprostsze kable do transmisji danych składają się z dwóch skręconych żył miedzianych z dielektrykiem wykonanym na przykład z pianki PE – skin.

Patrz: prędkość propagacji sygnału.

Prąd stały

Niemiecka miedź elektrolityczna do celów przewodzących. DEL to notowania giełdowe dla miedzi o czystości 99,5% w €/100 kg.

Danmarks Elektriska Materialkontroll, Dania. Państwowa jednostka badawcza i certyfikacyjna

Skrót: dB. Decybel to bezwymiarowy stosunek liczbowy. Jest to dziesiąta część bela i jest jednostką miary tłumienia powszechnie stosowaną w technologii wysokich częstotliwości.

Gęstość to stosunek masy do przestrzeni danego ciała. Jeżeli masa wynosi m, a objętość V, to stosunek gęstości wynosi p = m/V.

Współczynnik strat dielektrycznych materiału izolacyjnego jako dielektryka jest tangensem kąta strat, o który odchyla się przesunięcie fazowe między prądem a napięciem w kondensatorze.

Stała dielektryczna, wskazuje ile razy większa jest pojemność kondensatora z określonym materiałem izolacyjnym jako dielektrykiem od tego samego kondensatora z powietrzem jako dielektrykiem.

Quad DM odpowiada dwóm parom splotów, natomiast quad gwiazdowy jest skręcony warstwowo. Dzięki temu splotowi możliwe jest prowadzenie kilku połączeń jednocześnie na dostępnych parach przewodów za pomocą odpowiednich obwodów (obwód fantomowy).

Bardzo wąskie tolerancje dotyczą właściwości transmisyjnych przewodu, czego nie można osiągnąć w przypadku przewodu skręcanego.

Kabel drop to kabel łączący stację z siecią. Ten kabel łączy stację z transceiverem.

W tym procesie drut jest izolowany w formie wtryskowej pod ciśnieniem. Na przewód działa mniej lub bardziej duża składowa ciśnienia. Metoda ta jest stosowana wszędzie tam, gdzie dopuszczalne lub pożądane jest występowanie składowej ciśnienia lub siły działającej na kabel podczas jego powlekania. Dotyczy to przede wszystkim izolacji pierwotnej, gdzie wymagane jest pewne przyleganie izolacji do przewodu.

Wyładowanie elektryczne iskrowe, w którym zniszczeniu ulega izolacja, prąd przepływa przez izolator. Tutaj napięcie jest wyższe niż wytrzymałość dielektryczna materiału izolacyjnego

W elektrotechnice napięcie przebicia lub napięcie zapłonu jest napięciem, które jest niezbędne, aby umożliwić przepływ prądu przez izolację do metalowego przewodnika. W efekcie dochodzi do awarii elektrycznej lub awarii napięcia.

Termoutwardzalne tworzywa sztuczne mają tę właściwość, że pod wpływem obróbki cieplnej ulegają wstępnemu odkształceniu i mogą być nieodwracalnie utwardzone przez dalszą obróbkę cieplną. Utwardzanie tłumaczy się wysoką częstotliwością występowania miejsc sieciowania pomiędzy poszczególnymi łańcuchami molekularnymi.

Kable iskrobezpieczne (VDE 0165) do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Kable muszą mieć niebieską powłokę zewnętrzną jako znak rozpoznawczy.

Zespół ogniw nośnych połączonych zawiasami do kierunkowego, dynamicznego prowadzenia kabli energetycznych wszystkich typów.

Przewód jednożyłowy z żyłą koncentryczną przeznaczoną jako przewód neutralny.

Metalowy drut o jednolitym przekroju służący do wykonania przewodnika lub ekranu.

Pojedynczy drut pokryty cienką warstwą metalu w celu poprawy właściwości lub możliwości kontaktu (clad single wire).

Elastomery to elastycznie odkształcalne tworzywa sztuczne, które ulegają deformacji pod wpływem naprężeń rozciągających lub ściskających, ale następnie powracają do pierwotnego kształtu. Poważna różnica między termoplastami a elastomerami polega na tym, że te ostatnie, jako wulkanizaty, nie mają temperatury topnienia ani zakresu topnienia. Nie oznacza to jednak, że elastomery są stabilne również w wysokich temperaturach. Tutaj również następuje rozkład termiczny, w zależności od temperatury i czasu ekspozycji.

Kompatybilność elektromagnetyczna. Termin EMC definiowany jest jako zdolność elektr. urządzenie do zadowalającego funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym i niewpływania na inne urządzenia w sposób niedopuszczalny. W tym kontekście każde urządzenie elektryczne musi być postrzegane zarówno jako źródło, jak i pochłaniacz zakłóceń. Przeniesienie zakłócenia odbywa się poprzez sprzęgło. Sama linia może być traktowana jako rzeczywiste źródło zakłóceń. Wytwarzanie zakłóceń elektromagnetycznych musi być ograniczone tak dalece jak to możliwe, aby radio, telekomunikacja itp. mogły działać zgodnie z przeznaczeniem. Przy odpowiedniej konstrukcji kabli sygnały zakłócające mogą być zazwyczaj zminimalizowane lub ekranowane do tego stopnia, że nie należy się już spodziewać negatywnych skutków. Czynnikami wpływającymi są: – pokrycie oplotu optyką – kąt oplotu – liczba drutów oplotu – kombinacja oplotu i ekranu St i/lub włókniny Cu. Równoległe kable jednożyłowe lub płaskie są najgorszym rozwiązaniem z punktu widzenia EMC i należy ich unikać w przypadku wystąpienia problemów EMC. Linia danych powinna być zawsze ułożona oddzielnie i w jak największej odległości od „zakłócających” linii energetycznych.

Łańcuch do przeciągania kabli to element (zespół przegubowych ogniw nośnych) w budowie maszyn, który prowadzi i zabezpiecza elastyczne kable, elementy pneumatyczne lub hydrauliczne. Takie kable są podłączone do części maszyny, która jest stale przesuwana tam i z powrotem. Bez takiej prowadnicy, która gwarantuje zachowanie najmniejszego dopuszczalnego promienia gięcia kabli, kable szybko uległyby zniszczeniu pod wpływem ciągłego obciążenia.

Węże doprowadzające energię są idealnym rozwiązaniem dla standardowych zastosowań. Kable są prowadzone w elastycznych profilach okrągłych lub płaskich i mocowane za pomocą odpowiednich adapterów. W przypadku większych obciążeń stosuje się profil nośny kabla bez ogniw i wytłaczany w sposób ciągły. Bez hałasu i wibracji. Obszary zastosowań: Małe suwnice, systemy optyczne, układnice, aplikacje o wysokim stopniu zanieczyszczenia, napędy bram, technika przeładunku, technika chłodnicza. Oprócz przewodów można położyć również węże (woda, sprężone powietrze, tlen, gazy paliwowe itp.). Do robotów, stosowania w pomieszczeniach czystych, odporności chemicznej, odporności na promieniowanie UV itp. Nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Kauczuk syntetyczny z monomeru etylenowo-propylenowego jest elastomerem terpolimerowym. Dobra odporność na ozon i starzenie, bardzo dobre właściwości elektryczne, odporny na zimno, może być usieciowany nadtlenkiem. (Przewody i kable w izolacji gumowej).

Kauczuk etylenowo-propylenowy s. EPDM

Etylen tetrafluoroetylen jest kopolimerem fluorowanym, szczególnie przydatnym w technologii wire-wrap. W wyniku mieszanej polimeryzacji etylenu i tetrafluoroetylenu otrzymuje się polietylen-tetrafluoroetylen.

Kopolimer etylenu z octanem winylu należy do grupy kopolimerów i powstaje w wyniku kopolimeryzacji etenu (etylenu) i octanu winylu. EVA ma wysoką odporność na ciepło i starzenie jak na tworzywa sztuczne.

Straty zewnętrzne to sprzęgające tłumienie mocy promieniowanej spowodowane niewystarczającymi lub wadliwymi połączeniami.

Wytłaczanie polega na ciągłym topnieniu mas formierskich z tworzyw sztucznych i wyrzucaniu ich przez dyszę kształtującą (matrycę) w wytłaczarce z późniejszym chłodzeniem w celu wytworzenia półproduktów i wyrobów gotowych, np. izolacji lub powłoki kabli.

Izolacja ogólnie składająca się z warstwy materiału termoplastycznego lub termoelastycznego nakładanego w procesie wytłaczania.

Skrót od słów Flat Core Flat Cable.

Fibre Distributed Data Interface: Interfejs dla danych przesyłanych przez światłowód. FDDI jest technologią szybkich sieci opartych na Token Ring. FDDI oferuje szybkość transmisji na poziomie 100 Mbit.

Zwijacze kabli z napędem sprężynowym stosowane są jako zasilacze prądowe dla ruchomych odbiorników elastycznych kabli energetycznych i sterowniczych. Zakres zastosowania: Żurawie portalowe i obrotowe, żurawie okrętowe, żurawie przenośne, żurawie budowlane, systemy załadunku, żurawie magnesowe i chwytakowe, kolejki elektryczne, wózki transferowe, platformy podnośnikowe, wózki widłowe, zgarniacze wzdłużne w oczyszczalniach ścieków, systemy podawania, systemy paletyzacji, systemy magazynowania i pobierania, także dla statków morskich, warunki agresywne, pomieszczenia przeciwwybuchowe itp. Bębny kablowe spełniają wymagania przepisów VDE i UVV.

Magistrala polowa jest systemem kabli i łączy urządzenia polowe, takie jak czujniki i siłowniki w zakładzie, w celu komunikacji z urządzeniem sterującym.

patrz PTFE/FEP

Precyzyjny okrągły cylinder prowadzący, w którym umieszcza się i mocuje włókno szklane. Także okucie końca przewodu, do zaciskania elastycznych końcówek przewodów; łączenia pojedynczych przewodów z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi w elektrotechnice.

Szybka Transformacja Fouriera jest algorytmem, który w sposób matematyczny wyraża zmienną procesową mierzoną w określonym czasie. W produkcji kabli, a najlepiej w produkcji kabli komunikacyjnych, należy unikać najmniejszych wahań parametrów kabla, jeśli występują one okresowo. Produkcja najnowocześniejszych wyrobów kablowych (kable koncentryczne) wymaga stałego monitorowania średnic kabli, mimośrodowości i pojemności kabli pod kątem okresowych wahań. Analiza online tych danych pomiarowych w zakresie częstotliwości stanowi potężne narzędzie kontrolne do wykrywania okresowo występujących nieprawidłowości w wytłaczaniu kabli.

Kabel wielożyłowy, który ma żyły lub grupy żył ułożone równolegle i płasko.

Odporność na płomień opisuje zachowanie się przewodów i kabli podczas palenia się pod wpływem płomienia. Dopiero od wartości indeksu tlenowego 27 materiały są klasyfikowane jako trudnopalne, a nawet samogasnące. Jako przykład podaje się PE o indeksie tlenowym 17, który w konsekwencji pali się jak bawełna.

Kable, w których wymagana jest elastyczność działania, a których konstrukcja i materiał są takie, że spełniają te wymagania.

Linie napowietrzne to przewody o żyłach nieizolowanych. Linie napowietrzne służą do lądowego przesyłu energii elektrycznej.

Ponieważ w dzisiejszych czasach elektr. Ponieważ urządzenia stają się coraz bardziej wrażliwe na zakłócenia, a liczba urządzeń wytwarzających pola elektryczne stale rośnie, konieczne stało się ekranowanie tych zakłócających urządzeń w zakresie promieniowania pól elektrycznych. Wykorzystuje się tutaj sito metaliczne, które może być stosowane zarówno jako siatka, jak i folia metalowa. Zakłócające się impulsy z zewnątrz do wewnątrz lub z wewnątrz na zewnątrz mają być unikane przez splatanie.

Miara/wskaźnik jakości oplotu

Kabel wielożyłowy, który posiada ekran ułożony koncentrycznie względem osi kabla wokół żył.

Powłoka niemetaliczna pokrywająca żyły (łącznie z wypełnieniem mufowym) kabla wielożyłowego, na którą nałożona jest powłoka ochronna.

Główne zalety produktów spienionych to: – Mniejsze średnice kabli przy zachowaniu równoważnych właściwości produktu – Niższe koszty materiału – Oszczędność wagi

Metalowa powłoka z przeważnie pierścieniowym lub spiralnym pofalowaniem.

Izolacja wykonana z koncentrycznych warstw nawiniętych spiralnie wokół przewodnika.

Wyróżnienie: Smary wewnętrzne i zewnętrzne. Korzystnie jest stosować smary zewnętrzne, które zapobiegają przywieraniu do metalowych powierzchni wytłaczarki. W procesie tym poprawia się również połysk powierzchni.

Jest wielkością pochodną dżuli i kilogramów. Wskazuje on dawkę pochłoniętą spowodowaną przez promieniowanie jonizujące i opisuje energię pochłoniętą na masę.

Jeżeli dwa elementy kablowe mają zostać mechanicznie rozdzielone, to na określonej długości połączenia elementów musi zostać przyłożona siła, którą można zmierzyć. Ta specyfikacja w np: N/100mm nazywa się dopasowaniem interferencyjnym.

Materiały izolacyjne powinny być wolne od halogenów takich jak brom, chlor, fluor i jod. Halogen-free oznacza zatem, że produkt jako całość nie zawiera takich elementów.

Hi-Pot: Testy izolacji są przeprowadzane za pomocą stacji Hi-Pot Station™, aby zapewnić, że nie ma potencjalnie niebezpiecznych prądów upływu z obwodu ogniwa do odsłoniętych powierzchni modułu.

Druty litzowe wysokiej częstotliwości to wiązki cienkich emaliowanych drutów miedzianych, które mogą składać się z dowolnej liczby pojedynczych drutów.

Przewód, który jest skonstruowany w taki sposób, że powstaje kanał centralny.

Rdzenie przełączające / żyły przełączające

Podczas długotrwałego przechowywania w ciepłej wodzie, nasyconej parze wodnej lub w klimacie tropikalnym, w niektórych tworzywach sztucznych dochodzi do nieodwracalnego rozszczepienia łańcuchów molekularnych.

s. Impedancja charakterystyczna

W elektrotechnice indukcyjność to reaktancja indukcyjna lub również opór indukcyjny prądu zmiennego.

Powłoka niemetaliczna stosowana zazwyczaj pod metalową powłoką, ochroną przed ciśnieniem lub wzmocnieniem.

Warstwa przewodząca z materiału niemetalicznego i/lub metalicznego pokrywająca przewodnik.

Interfejs, punkt przejściowy między różnymi jednostkami sprzętowymi

Materiały izolacyjne stawiają bardzo duży opór przepływowi prądu elektrycznego. Jest on odwrotnie proporcjonalny do długości kabla. Rezystancja izolacji jest miarą jakości materiału izolacyjnego pomiędzy dwoma przewodnikami lub pomiędzy przewodnikiem a osłoną. Materiał izolacyjny zasadniczo decyduje o rezystancji izolacji. Decydująca jest nie tyle grubość izolacji, co właściwości materiału. Rezystancja izolacji zależy od długości, podana jest w c. Jego wartości powinny wynosić 1 GOhm x km. Ze względu na zależność od długości, rezystancja izolacji maleje wraz ze wzrostem odległości.

Układ składający się z jednego lub więcej rdzeni, których poszczególne powłoki, jeśli występują, mogą być – ekranami, płaszczami i wzmocnieniami, jeśli występują – powłokami ochronnymi, jeśli występują. W kablu mogą być zintegrowane dodatkowe nieizolowane żyły.

Materiały izolacyjne otaczające przewodnik można podzielić na materiały do izolacji elektrycznej oraz materiały płaszczowe, których głównym zadaniem jest ochrona przed wpływami zewnętrznymi.

Kabel z żyłą koncentryczną przeznaczony jako żyła neutralna.

Uziemienie powłoki metalowej w celu ograniczenia pola elektrycznego do wnętrza kabla i/lub ochrony kabla przed zewnętrznymi wpływami elektrycznymi. UWAGA: Metalowe powłoki, folie, oploty, wzmocnienia i uziemione przewody koncentryczne mogą również służyć jako ekrany.

Pojemność jest miarą tego, jak dobrze sygnał jest transmitowany (niezniekształcony). Na przykład duża pojemność może zmienić sygnał wejściowy tak, że nie jest on już rozpoznawany jako oryginalny przez odbiornik na drugim końcu linii, co skutkuje komunikatami o błędach.

Gwinty identyfikacyjne firmy są umieszczone w produkcie, aby jednoznacznie określić producenta. Jest to szczególnie konieczne, gdy nie ma lub nie ma wyraźnego druku. Przykłady gwintów identyfikacyjnych: -Gwint identyfikacyjny firmy VDE, gwint identyfikacyjny firmy SEV, gwint identyfikacyjny firmy UL itp.

Wypełniacze są zintegrowane z konstrukcją splotu jako element rdzeniowy lub jako zamiennik rdzenia. Ma ona na celu zapewnienie jak najbardziej okrągłej struktury liny poprzez podparcie rdzeni splotu kompozytowego jako belki.

1000 Gy = 1 kGy (s. Gy/Gray)

Na nawijarkach szpulowych z pojedynczych drutów wykonuje się plecionkę do oplatania lub nawijania D.

Kable koncentryczne z oplotami z cynowanej miedzi jako przewodnikami zewnętrznymi mają tłumienie o 15-20% wyższe niż gołe oploty, gdy są nowe, ale wykazują znacznie bardziej stabilne zachowanie tłumienia. Kable koncentryczne z posrebrzanymi oplotami miedzianymi mają w stanie nowym takie same wartości tłumienia jak kable z gołymi oplotami. Natomiast w zachowaniu długoterminowym należy je oceniać tak samo jak kable z oplotem cynowanym.

Kabel koncentryczny składa się z żyły środkowej i przewodzącej prąd elektryczny powłoki ekranującej, oplotu (druga droga prądu). Słowo współosiowy wskazuje, że oś wewnętrznego przewodnika pokrywa się z osią płaszcza ekranującego.

Układ składający się z elastycznego przewodu lub kabla wyposażonego w nierozłączną wtyczkę i nierozłączne gniazdo urządzenia, przeznaczony do podłączenia urządzenia elektrycznego do źródła zasilania.

mają jednolitą średnicę. Właściwości elektryczne kabli koncentrycznych mogą być wykończone w wąskich tolerancjach, możliwe najmniejsze grubości ścianek!

Przewód, który koncentrycznie otacza jeden lub więcej izolowanych przewodów.

Przewód koncentryczny przeznaczony do stosowania jako przewód neutralny.

Element przewodu wielodrutowego składający się z grupy koncentrycznych drutów.

Rezystancja sprzężenia jest parametrem służącym do oceny ekranowania kabli. Rezystancja sprzężenia jest miarą jakości ekranowania i definiowana jest jako stosunek napięcia wzdłuż ekranu układu zakłóconego do prądu układu zakłócającego. Wielkość i odpowiedź częstotliwościowa rezystancji sprzężenia zależą głównie od struktury osłony. Przy prądzie stałym i niskich częstotliwościach impedancja przenoszenia jest identyczna z rezystancją prądu stałego osłony. Przy rosnących częstotliwościach zachowuje się zupełnie inaczej, w zależności od jego charakteru. W przypadku ekranowanych kabli symetrycznych skuteczność ekranowania można określić jedynie na podstawie pomiarów. Istnieje kilka różnych metod pomiarowych, które różnią się zakresem mierzonych częstotliwości.

Na powierzchni izolacji obce warstwy są odparowywane przez utlenianie. Utlenienie powierzchni tworzywa zwiększa zwilżalność i przyczepność dla farb. Obróbka koronowa różni się od pokrewnego zwarcia elektrycznego tym, że iskra wyładowania gaśnie bardzo szybko po jej wytworzeniu. Ograniczenie to umożliwia równomierny przestrzennie rozkład wyładowania na całej elektrodzie wyładowczej, zapobiega miejscowemu przegrzaniu i uszkodzeniu izolacji kabla. Kable są zwykle wystawione na działanie wyładowań tylko przez 1/100 – 1/10 sekundy. Nawet bardzo cienka izolacja kabla jest modyfikowana tylko na powierzchni. Wzbogacenie tlenu jest wykrywalne tylko do głębokości ok. 5 nm (=8 warstw atomowych). Tło: Izolacja kabla musi mieć energię powierzchniową co najmniej 38 nM/m, aby zapewnić wymaganą przyczepność farby. Polichlorek winylu o wartości 39 nM/m spełnia ten wymóg, polietylen o wartości 30 nM/m ma słabą zwilżalność i jest również niepolarny. Zasadniczo przy drukowaniu na poliolefinach należy przeprowadzić wstępną obróbkę koronową. Dzięki temu działaniu atrament nie jest odpychany od materiału. Do grupy poliolefin należą wszystkie PE, PP, TPE-O.

Droga pełzająca powstaje poprzez stopniowe tworzenie się ścieżek przewodzących na powierzchni stałego materiału izolacyjnego. Jest ona spowodowana działaniem naprężeń elektrycznych i zanieczyszczeń elektrolitycznych na powierzchni (patrz również CTI).

Elektrolitycznie wytwarzany materiał przewodnikowy o stopniu czystości 99,9%, symbol Cu. Forma szczególna: OF Cu

Wartość K jest miarą średniego stopnia polimeryzacji. (Średnia długość cząsteczek PCV). Wyższa wartość K oznacza dłuższe molekuły PVC. Im wyższa wartość K, czyli im większe cząsteczki PVC, tym lepsze właściwości mechaniczne kabla, ale tym trudniejsza jego obróbka. Generalnie stosuje się wartość K równą 70 lub 65, co stanowi dobry kompromis pomiędzy właściwościami fizycznymi i nadal zadowalającymi właściwościami przetwórczymi.

Substancje utrudniające zwilżanie farby: LABS-/PWIS-free: To terminy, które są stosowane głównie w branży motoryzacyjnej. Obecność niektórych substancji (np. oleju silikonowego) powoduje niepożądane wykruszanie się lakieru podczas malowania karoserii pojazdów. Jeżeli ślady silikonu na materiałach eksploatacyjnych (narzędziach) powodują, że lakier słabo lub wcale nie przylega do nowych samochodów, to określa się to jako zakłócenia zwilżania lakieru i w powłoce lakierniczej tworzą się kratery. Jeśli powstaje zamknięta powłoka lakiernicza, materiał jest wolny od substancji zakłócających zwilżanie lakieru (= LABS- lub PWIS-free); nic tak nie zakłóca płynnego przebiegu linii produkcyjnej, jak zatrzymanie przenośników taśmowych. Termin ten można zatem znaleźć w niemal wszystkich przepisach producentów samochodów dotyczących wyposażenia eksploatacyjnego. substancje zmniejszające zwilżalność lakieru (abbr. PWIS).

Przewody ocynowane emaliowane są najczęściej izolowane lakierem poliuretanowym. Zaletą przewodów emaliowanych jest niewielka grubość ścianki następującej izolacji.

Skrętka, w której poszczególne druty ułożone są spiralnie w jednej lub kilku oddzielnych koncentrycznych warstwach o zasadniczo zmiennych kierunkach ułożenia.

W przypadku uszkodzenia powłok ochronnych kabli podziemnych, woda może wnikać do wnętrza kabli. Ze względu na rozprzestrzenianie się wody w kierunku wzdłużnym kabla, duże odcinki kabla mogą stać się niezdatne do użytku. Aby tego uniknąć, do mieszanki splotowej i pod powłokę wprowadza się materiały pęczniejące w kontakcie z wodą. Jako materiały pęczniejące stosuje się zazwyczaj proszki pęczniejące lub petrojelitę.

s. Substancje utrudniające zwilżanie farby

Przewodząca część linii elektrycznej, składająca się z jednego lub więcej pojedynczych przewodów.

(przewodnik koncentryczny): Jednostka składająca się z kilku pojedynczych drutów, ułożonych spiralnie i w równych warstwach. Kierunki układania kolejnych warstw drutu są albo przemienne albo stałe. Długości warstw mogą być różne lub takie same.

Wartość obliczona na podstawie rezystancji przewodu i określonej przewodności właściwej (np. 58,5 Fm/mm² DIN 72551 T6) / przewód… Przekrój przewodu / d… Średnica pojedynczego drutu / n… Ilość pojedynczych drutów

Warstwy przewodzące są stosowane w celu zmniejszenia naprężeń mikrofonowych spowodowanych wewnętrznymi ruchami kabla (tarcie między tworzywem sztucznym a materiałami przewodzącymi). W tym celu na izolację nakłada się cienką, łatwo usuwalną warstwę przewodzącego tworzywa sztucznego (wytłaczanie: mocno obtryskiwane talkiem). Warstwa ta jest następnie mechanicznie i tym samym elektrycznie połączona z ekranem D lub C.

Jednostka składająca się z przewodu, izolacji oraz, jeśli to konieczne, powłoki, ekranu i płaszcza.

Przetarg linowy jest alternatywą dla urządzenia linowego wleczonego. nadaje się do prędkości jazdy do 300 m/min – łagodne prowadzenie kabli – niewielkie zapotrzebowanie na miejsce – brak zwisu kabli – wymagane są tylko połowy długości kabli. Zakres zastosowania: Zasilanie wózków, urządzenia do układania regałów, dźwigi kontenerowe itp. Oprócz przewodów elektrycznych można położyć również węże (wodne, sprężonego powietrza, tlenu, gazów paliwowych itp. Linie do 1000 V

Wózki kablowe stosowane są jako systemy zasilania odbiorników ruchomych do przemieszczania elastycznych kabli zasilających i sterowniczych. Zaletą wózków kablowych jest to, że oprócz zasilania energetycznego można przewozić dużą ilość kabli sterowniczych i światłowodów. Równocześnie można dołączyć węże do mediów gazowych i płynnych. Zakres zastosowania: Zasilanie wózków, urządzenia do układania regałów, dźwigi kontenerowe, porty, huty, tereny kopalni odkrywkowych, teatry, sale zabaw itp. Oprócz przewodów elektrycznych można położyć również węże (wodne, sprężonego powietrza, tlenu, gazów paliwowych itp.

Temperatura liquidus jest temperaturą graniczną, w której lut topi się podczas lutowania. Temperatury /= 450 stopni = lutowanie.

Jednostka składająca się z kilku pojedynczych drutów, wszystkie ułożone spiralnie w tym samym kierunku układania i długości układania.

Skrętka, której poszczególne druty ułożone są w spirali zgodnie z zasadą przypadkowości o tym samym kierunku i długości układania.

Sploty łączone lakierem są zwykle stosowane w płaskich kablach wstęgowych, ponieważ są niezwykle kompaktowe. Możliwość dobrego wykonania, lepsza zgodność z tolerancjami produkcyjnymi.

Przeznaczenie zwykle do kabli medycznych. Sploty Lahn wykonane są z nici poliestrowych ze spłaszczoną miedzią: – bardzo elastyczne – wysoka wytrzymałość na rozciąganie.

Skrót od „Local Operating Network”. – LON, zwany również LONWORKS®, jest uniwersalną siecią automatyki opracowaną przez firmę Echelon Corporation, Palo Alto, USA. Obecnie jest on stosowany na całym świecie w automatyce budowlanej i przemysłowej. W sieci LON (podobnej do EIB) można połączyć dziesiątki tysięcy czujników i elementów wykonawczych, tworząc zintegrowany system automatyki budynkowej.

izolowany kabel ułożony na słupach. Najczęściej służy do przekazywania wiadomości, a czasem także do dostarczania energii elektrycznej. Kable napowietrzne są stosowane głównie jako linie telefoniczne do obszarów peryferyjnych lub do placów budowy lub podobnych obiektów tymczasowych.

Zewnętrzna powłoka izolacyjna kabla z jedną lub kilkoma ekranowanymi lub nieekranowanymi żyłami.

Kabel, który ma więcej niż jedną żyłę.

Skrętka składająca się z wielu grup drutów ułożonych w jednej lub więcej warstwach spiralnych, przy czym każda grupa jest albo skręcona, albo spleciona.

Powłoka wytwarzana przez jednoczesne wytłaczanie dwóch lub więcej warstw kompatybilnych materiałów, które są ze sobą trwale i nierozerwalnie połączone.

Kabel trójżyłowy z jedną żyłą koncentryczną przewidzianą jako żyła neutralna.

Mega Hertz = 1 milion drgań na sekundę

Na przykład, jeśli elastyczny PVC ma kontakt z innymi substancjami, zwłaszcza z farbami i tworzywami sztucznymi, plastyfikator będzie migrował, jeśli jest zgodny z substancją będącą w kontakcie. W przypadku niezgodności plastyfikator nie jest przyjmowany i nie może dojść do migracji. Migracja plastyfikatorów jest zależna od temperatury i ciśnienia.

Poliuretany termoplastyczne na bazie poliestru, bez dodatkowej ochrony mikrobiologicznej, narażone są na ryzyko degradacji przez atak drobnoustrojów podczas długotrwałej ekspozycji. Wilgoć w połączeniu z ciepłem (np. w środowiskach bogatych w składniki odżywcze, takich jak trawa, liście, rolnictwo itp.) może przyspieszyć ten proces. W takich środowiskach mikroorganizmy mnożą się bardzo szybko. Wydzielane przez nie enzymy powodują rozszczepienie wiązań estrowych i zniszczenie części plastikowej. W tym przypadku na początku można zaobserwować punktowe porażenie, w przeciwieństwie do degradacji hydrolitycznej, która zachodzi na całej powierzchni. Patrz również liczba zmydlenia. Poliuretany na bazie polieterów są w znacznym stopniu odporne na rozkład pod wpływem działania mikroorganizmów, ale mają gorsze właściwości mechaniczne niż porównywalne poliuretany poliestrowe.

Military Specifications, Military Standard (USA) angielski: Military Specification, Military Standard (USA)

Izolacja składająca się z prasowanego proszku mineralnego.

Modem (akronim lub portmanteau utworzone od modulatora i demodulatora, stąd modem) służy do wymiany sygnałów cyfrowych na długich torach transmisyjnych pomiędzy dwoma terminalami cyfrowymi. Modem nadawczy moduluje cyfrowy sygnał elektryczny (w wyniku zmian napięcia) na częstotliwość nośną w zakresie wysokich częstotliwości, a modem odbiorczy odzyskuje oryginalną informację poprzez demodulację na analogowy sygnał elektryczny (w wyniku wahań amplitudy). Modemy nowszego standardu DSL pracują z wyższymi częstotliwościami nośnymi i większymi szerokościami pasma na linii telefonicznej niż modele według tradycyjnego standardu („narrowband”).

Masa cząsteczkowa, także masa molekularna, dawniej masa cząsteczkowa, to suma mas atomowych wszystkich atomów w cząsteczce. Wytrzymałość mechaniczna, rozpuszczalność i wydłużenie zależą (między innymi) od masy cząsteczkowej.

Bębny kablowe z napędem silnikowym stosowane są jako systemy zasilania odbiorników ruchomych do automatycznego nawijania elastycznych kabli zasilających i sterowniczych. Obszary zastosowań: Porty, huty, tereny kopalni odkrywkowych, teatry, sale widowiskowe itp. Bębny zaprojektowano w uzwojeniu spiralnym lub cylindrycznym. Bębny kablowe spełniają wymagania przepisów VDE i UVV. Wyjście kabla jest poziome lub pionowe. Bębny kablowe są produkowane z różnymi napędami ze względu na wymagania. Można w nich umieścić linie wysokiego napięcia do 20 kV (ze światłowodami i bez).

Osłona przed gryzoniami służy do zabezpieczania kabli wewnętrznych i zewnętrznych przed przeglądaniem przez gryzonie. Dotyczy to w równym stopniu kabli elektrycznych, koncentrycznych i światłowodów. Istnieją metalowe i niemetaliczne wzory ochronne. Przy metalicznej ochronie przed gryzoniami kabel jest otoczony metaliczną powłoką w postaci płaszcza warstwowego. Niemetaliczną ochronę przed gryzoniami uzyskuje się np. przez nylonowe lub poliestrowe pokrycie kabla lub włókien szklanych pod powłoką.

Wzajemne zakłócanie się sygnałów w równolegle pracujących przewodach spowodowane sprzężeniami elektromagnetycznymi. W wieloparowych kablach komunikacyjnych efekt polowy transmisji sygnału jednej pary wywołuje sygnał zakłócający w sąsiedniej parze. Ten sygnał zakłócający jest zależny od częstotliwości i staje się większy ze wzrostem częstotliwości. Różnica między sygnałem użytecznym a sygnałem zakłócającym mierzonym na sąsiedniej parze nazywana jest tłumieniem przesłuchu bliskiego końca (NEXT).

Napięcie znamionowe linii jest to napięcie, do którego odnosi się budowa i badanie linii w zakresie badań elektrycznych. U0: Wartość skuteczna napięcia między przewodem fazowym a ziemią. U: wartość skuteczna napięcia między dwiema żyłami zewnętrznymi kabla wielo- lub wielożyłowego albo układu kabli jednożyłowych w sieci trójfazowej.

Patrz tłumienie przesłuchów

Proces optymalizacji właściwości powierzchni. Właściwości powierzchni mogą być zarówno ochroną funkcjonalną (ochrona przed utlenianiem, ochrona przed wpływem wody morskiej, ochrona przed wpływami środowiska [np. przy zastosowaniu w obszarach subtropikalnych i tropikalnych], pewna odporność na kwasy, oleje i zasady, pomoc przy lutowaniu itp.), jak i ochroną dekoracyjną (kolor, stopień połysku, ewentualnie wzory itp.). Możliwe jest również połączenie obu tych elementów. W większości przypadków procedura ta obejmuje kilka procesów, aby osiągnąć pożądany rezultat.

Rezystancja powierzchniowa (zwana również rezystancją szczelności) jest to rezystancja na powierzchni badanej próbki. Jest to opór elektryczny dla przepływu prądu między dwiema elektrodami umieszczonymi na powierzchni izolatora. Rezystywność powierzchniowa (rezystancja powierzchniowa wg (ISO 93) jest to rezystancja powierzchniowa przy kwadratowej powierzchni testowej, tzn. długość i odległość elektrod odpowiadają sobie. Jego wielkość zależy nie tylko od materiału izolacyjnego, ale także od wilgotności, zanieczyszczeń na powierzchni i układu pomiarowego. W związku z tym do pomiaru należy stosować układ znormalizowany. W szczególności nie da się uniknąć tego, że podczas pomiaru rezystancji powierzchniowej w nieokreślonym stopniu rejestrowana jest również rezystancja stykowa i dlatego wyników pomiaru nie można przenieść na inną geometrię. Jednostką rezystywności i oporności powierzchniowej jest om (1 Ω = 1 VA-1).

Miedź o czystości 99,5

Postacie: Ω. Jednostka miary oporu elektrycznego. Prawo Ohma mówi, że prąd elektryczny (ampery) jest wprost proporcjonalny do napięcia (wolty) i odwrotnie proporcjonalny do oporu (omy). Amper = Volt/Ohm.

Linie wysokiego napięcia zasilające lampy neonowe, świece zapłonowe i lampy rentgenowskie wytwarzają ozon ze względu na wysokie natężenie pola elektrycznego. Atakuje to izolację, zwłaszcza przy dodatkowych naprężeniach mechanicznych. (krakowanie). Ozon jest związkiem trzech atomów tlenu (O³). Powstaje z tlenu obecnego w powietrzu pod wpływem wysokoenergetycznego promieniowania UV. Ze względu na swoją strukturę ozon jest bardzo reaktywny i łatwo reaguje z substancjami organicznymi. Można temu zapobiec stosując materiały odporne na działanie ozonu. Na przykład EPDM lub guma butylowa mają dobrą lub bardzo dobrą odporność na ozon.

Poliamidy powstają w wyniku polikondensacji kwasów aminokarboksylowych lub diamin z kwasami dikarboksylowymi.

Polietylen jest termoplastem wytwarzanym w wyniku polimeryzacji etenu [CH2=CH2] o uproszczonym wzorze budowy łańcucha. Polietylen należy do grupy poliolefin. Poliwinyle, np. polichlorek winylu, powstają w wyniku podstawienia wodoru. Polietylen produkowany jest na bazie gazu etylenowego. Bardzo niska absorpcja wody. Dobre właściwości elektryczne i dielektryczne.

Przejście gazu przez próbkę nazywane jest przenikaniem. Odbywa się ona w trzech etapach: rozpuszczanie gazu w próbce / dyfuzja rozpuszczonego gazu przez próbkę / odparowanie gazu z próbki.

Skrót od nazwy tworzywa sztucznego – politereftalanu etylenu. Tworzywo to ma bardzo uniwersalny profil własności. Bardzo dobre właściwości elektryczne i zachowanie termiczne, bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna. Kolejną istotną zaletą jest szczelność przed migracją plastyfikatorów.

Kremowy materiał (wazelina) otrzymywany z ropy naftowej do stosowania w wzdłużnie wodoszczelnych kablach.

Poliimidy są produktami polikondensacji tetrabasowych kwasów aromatycznych z aromatycznymi diaminami.

Tutaj makrocząsteczki są przechowywane poprzez wzajemne dodawanie do siebie grup reaktywnych.

Tereftalany polietylenowe to liniowe nasycone poliestry (termoplastyczne) o dużej odporności na pękanie naprężeniowe, odporne na wchłanianie wody.

Łączenie monomerów w łańcuchy z eliminacją produktu ubocznego. Różne monomery są łączone ze sobą poprzez reaktywne grupy końcowe z eliminacją wody lub amoniaku.

Łączenie monomerów bez rozszczepiania produktów ubocznych. Monomeryczne, gazowe lub ciekłe produkty wyjściowe przyłączają się do siebie poprzez rozszczepienie nienasyconych wiązań podwójnych, tworząc cząsteczki włókien.

Liczba monomerów tworzących makrocząsteczkę.

Polipropylen, podobnie jak polietylen, należy do grupy poliolefin. Produkowany jest poprzez polimeryzację propenu (propylenu).

Przewód o przekroju innym niż okrągły.

Napięcie probiercze to wartość napięcia, którym można badać linię bez zmiany właściwości izolacji. Napięcie probiercze jest zwykle ustawione 3 – 5 razy wyżej niż późniejsze napięcie nominalne.

Politetrafluoroetylen PTFE jest tworzywem sztucznym o wysokiej temperaturze i nie jest atakowany przez rozpuszczalniki lub inne agresywne chemikalia. Nie wykazuje zmian po kontakcie z większością substancji chemicznych. Jej powierzchnia jest tak gładka i śliska, że prawie żadna obca substancja nie przywiera do niej. Wilgoć i promieniowanie UV nie powodują zmian objętości ani starzenia się/kruchości. Tetrafluoroetylen otrzymuje się w wyniku pirolizy difluorochlorometanu.

Politetrafluoroetylen / perfluoroetylenepropylen to materiały izolacyjne, które mają wyjątkowo dobre właściwości elektryczne, termiczne, chemiczne i mechaniczne. Temperatura ciągła do 205 stopni i temperatura pracy do minus 90 stopni umożliwiają szeroki zakres zastosowań. Żywice fluorowęglowe są praktycznie odporne na wszystkie chemikalia, zwłaszcza silne kwasy i zasady, rozpuszczalniki i związki węglowodorowe, takie jak te występujące w paliwach. FEP i PTFE są trudnopalne i można je uznać za praktycznie niepalne. Na właściwości materiału nie ma wpływu światło słoneczne, promienie UV i woda morska.

Poliuretany termoplastyczne TPU to wysokowydajne materiały o unikalnym połączeniu bardzo przydatnych właściwości. Kable PUR są odporne na warunki atmosferyczne we wszystkich strefach klimatycznych. Żółknięcie jasnych kolorów pod wpływem światła słonecznego jest możliwe, ale nie wpływa na przydatność kabla do użytku. W przypadku zastosowań zewnętrznych i kabli zakopanych w powłoce TPU, zawsze preferowany jest polieter TPU. Jeśli wymagana jest wyższa ochrona przed promieniowaniem UV dla jasnych kolorów powłok, materiał może być wyposażony w koncentrat stabilizujący ochronę przed promieniowaniem UV.

Polichlorek winylu jest amorficznym tworzywem termoplastycznym. PVC jest twardy i kruchy, a dopiero po dodaniu plastyfikatorów i stabilizatorów staje się miękki, plastyczny i nadaje się do zastosowań technicznych (optymalny stosunek ceny do jakości wśród tworzyw sztucznych).

Polifluorek winylidenu: W wyniku reakcji trichloroetylenu z fluorowodorem, a następnie reakcji z cynkiem można otrzymać 1,1-difluoroetylen. Jest on polimeryzowany do polifluorku winylidenu.

Angielski dla substancji hamujących zwilżanie farby patrz również LABS

Kontrolowane spalanie z wyłączeniem tlenu

Taśma umieszczona pod powłoką lub w szczelinach żyły, zapobiegająca rozprzestrzenianiu się wody wzdłuż kabla pod powłoką lub przez żyłę, np. w przypadku uszkodzenia powłoki lub warstw kabla aż do żyły.

Masa umieszczona pod powłoką lub w szczelinach żyły, zapobiegająca rozprzestrzenianiu się wody wzdłuż kabla pod powłoką lub przez żyłę, np. w przypadku uszkodzenia powłoki lub warstw kabla aż do żyły.

Proszek umieszczony pod powłoką lub w szczelinach żyły, zapobiegający rozprzestrzenianiu się wody wzdłuż kabla pod powłoką lub przez żyłę, np. w przypadku uszkodzenia powłoki lub warstw kabla aż do żyły.

Gęstość dymu – IEC 61034-1 / CENELEC HD 606: Ważną właściwością w zachowaniu ogniowym jest emisja dymu przez materiał. Tworzywa sztuczne stosowane w technice kablowej są z natury rzeczy silnymi generatorami dymu. Właściwość ta może być zredukowana jedynie za pomocą odpowiednich dodatków. Pomiar dymu odbywa się za pomocą testu na kostce 3 m zgodnie z normą IEC 61034-1. zgodnie z CENELEC HD 606. W pomieszczeniu w kształcie sześcianu umieszczono układ fotometryczny ze źródłem światła (100 W) i fotokomórką selenową. Rejestrator podłączony do fotokomórki rejestruje tłumienie światła spowodowane spalaniem próbek.

Przewód lub kabel jednożyłowy ułożony równolegle z kablem lub obwodem kablowym i sam stanowiący część zamkniętego obwodu, w którym mogą płynąć prądy indukowane, których pole magnetyczne jest przeciwne do pola wywołanego przez prąd w przewodniku/kablu.

Nieregularności w przewodzeniu i niedopasowania prowadzą do odbicia części przekazywanej energii. Powoduje to powstanie powracającej fali cząstkowej zależnej od wielkości zakłócenia, co powoduje zmniejszenie mocy użytecznej i jakości transmisji.

Resistin jest stopem miedzi z manganem i żelazem. Jest to materiał o właściwościach elektrooporowych.

Skrót od Radio Guide Utility. Wojskowe oznaczenie kabla koncentrycznego.

Druk pierścieniowy służy do wyraźnej identyfikacji żył w kablu. Kod koloru jest określony albo przez DIN 47100, albo przez kod specyficzny dla klienta.

Ograniczenie (stosowania) niektórych substancji niebezpiecznych. RoHS reguluje użycie niebezpiecznych substancji w urządzeniach i komponentach i ma swoje umocowanie w dyrektywie WE 2002/95/WE.

Kable RTG to elastyczne przewody łączące w izolacji gumowej. Poszczególne rdzenie osadzone są we wspólnej izolacji gumowej. Na tę osłonę gumową nakładana jest warstwa kauczuku naturalnego jako główna izolacja. Na oplot nakładane są graficzne taśmy tekstylne.

W przypadku kabli metalowych, straty powrotne to stosunek energii wprowadzonej do kabla do energii rozpraszanej z powrotem. Takie rozpraszanie wsteczne występuje z powodu niejednorodności w kablu lub w złączu RF. W procesie tym część energii sygnału ulega odbiciu i rozchodzi się w przeciwnym kierunku w kablu. Ta składowa sygnału jest umieszczona w stosunku do poziomu sygnału doprowadzonego. Stosunek ten jest stratą powrotną, która jest podawana w dB (decybelach) i jest bezpośrednio związana ze współczynnikiem fali stojącej (VSWR).

Society of Automotive Engineers, amerykański instytut normalizacyjny techniki transportowej, a konkretnie norma dotycząca oznaczania lepkości oleju smarowego.

Poprzez dodanie azotu można uzyskać fizyczne spienienie podczas procesu wytłaczania. W przypadku spieniania fizycznego przez wytłaczarkę pomocniczą wytłaczana jest oddzielna warstwa PE o niskiej gęstości (LDPE), średniej gęstości (MDPE) lub wysokiej gęstości (HDPE), w zależności od pożądanych właściwości. Maksymalny stopień spienienia przy spienianiu fizycznym wynosi 70 %.

Spienianie chemiczne polega na dodaniu PE kopiącego. Roztopiony KF jest spieniany w cylindrze wytłaczarki. Ochronna warstwa pianki (foam skin) powstaje podczas spieniania chemicznego w wyniku. Należy zauważyć, że w spienianiu chemicznym stopień spienienia jest ograniczony. Na sam stopień spienienia można wpływać tylko w bardzo małym zakresie. Okno wpływu” wynosi ok. 5 pF i można na nie wpływać tylko przez parametry maszynowe, takie jak temperatura wytłaczarki i temperatura koryta chłodzącego.

Przewodząca powłoka jednego lub więcej rdzeni w celu ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi lub elektrostatycznymi.

Aby móc zmierzyć skuteczność tej osłony, opracowano metody pomiarowe i wprowadzono odpowiednią jednostkę miary. Pomiar ten nazywany jest skutecznością ekranowania i ma jednostkę dB (decybel). Ta jednostka miary opisuje stosunek napięć i prądów do siebie. Aby uzyskać rząd wielkości współczynników mocy, należy tu wspomnieć, że wartość ekranowania 30 dB oznacza, że 1000 część mocy transportowanej w linii jest wypromieniowywana na zewnątrz, przy 50 dB tylko 100000 część. Osłona staje się tym trudniejsza, im większa jest moc. Kable antenowe muszą mieć wysoki stopień ekranowania, aby niskie napięcie pochłaniane przez antenę nie było nakładane przez promieniowanie zakłócające. Nadajniki muszą być ekranowane, aby nie promieniowały polem zakłóceń. Odbiorniki, aby nie odbierały pól zakłócających. Najlepsze efekty uzyskuje się przy zamkniętych strukturach ekranowania (owijanie foliami metalicznymi i dodatkowe oplatanie). Wysoko ekranowane kable z nieprzystosowanymi wtyczkami niszczą całą skuteczność ekranowania.

Napięcie względem ziemi występujące na ekranie kabla o specjalnym połączeniu ekranowym, gdy w żyłach płyną symetryczne prądy obciążenia; zwykle określa się je dla punktów długości kabla, w których występuje wartość maksymalna (czyli w nieuziemionej części odcinka podstawowego w przypadku jednostronnego uziemienia i w punkcie skrzyżowania w przypadku skrzyżowania). Jeśli napięcia dla trzech zewnętrznych przewodników są różne, zwykle stosuje się największą wartość.

Długość osiowa pełnego obrotu elementu zespołu kablowego.

Stosunek długości warstwowej do średnicy elementu konstrukcyjnego.

Skręt w lewo lub w prawo (skręt S lub Z) splotu linii lub przewodnika.

Wytrzymałość na uderzenia opisuje zdolność materiału do pochłaniania energii uderzenia bez pękania. Udarność oblicza się jako stosunek energii uderzenia do przekroju poprzecznego próbki (jednostka miary kJ/m²).

W przypadku metody wężowej pionowa składowa ciśnienia działa na trzpień, a nie na rdzeń kabla. Właściwy proces zawijania odbywa się dopiero poza formą wtryskową. Metoda ta jest stosowana wszędzie tam, gdzie działanie ciśnienia na przewód jest niepożądane lub niedopuszczalne. (Łatwe do usunięcia).

Suma rezystancji stałych 2 rdzeni (wyprowadzenie i powrót obwodu liniowego).

Przy przetwarzaniu mas formierskich przetwórca tworzyw sztucznych potrzebuje gwarancji, że są one w miarę możliwości zawsze dostępne w tej samej jakości (reologii). Najważniejszą cechą masy do formowania tworzyw sztucznych jest płynność stopu, która powinna być jak najbardziej jednolita w danej partii. Wskaźnik topnienia wskazuje masę termoplastycznego tworzywa sztucznego w gramach, które zostaje wytłoczone przez znormalizowaną dyszę w ciągu 10 minut przy określonej sile tłoka i temperaturze topnienia.

Kable pochyłe są wymagane jako kable wleczone z oplotem pancernym o wysokiej wytrzymałości na przykład na maszynach górniczych w kopalniach i ciężkich maszynach ruchomych w przemyśle.

Moduł ścinania (także moduł poślizgu (G-moduł), moduł ścinania lub moduł skręcania) jest stałą materiałową, która dostarcza informacji o liniowym odkształceniu sprężystym elementu w wyniku działania siły ścinającej lub naprężenia ścinającego. Podczas gdy twardość Shore’a i temperatura łamania na zimno dostarczają informacji o sztywności w określonych temperaturach, moduł ścinania (skręcania) określa zachowanie elastyczne w tej temperaturze.

Skrętka składająca się z kilku wyprofilowanych skrętek, które są od siebie lekko izolowane.

Drabinka profilowana, której przekrój poprzeczny odpowiada w przybliżeniu przekrojowi kołowemu.

Szwajcarskie Stowarzyszenie Elektrotechniczne (Electrosuisse – Stowarzyszenie Elektrotechniki, Energetyki i Informatyki) / Jednostka Certyfikująca

Guma silikonowa: Silikony to polimery oparte na polidiorganosiloksanach.

Prędkość propagacji zależy od medium transmisyjnego i jest mniejsza od prędkości światła. Zmniejszenie prędkości jest spowodowane tzw. współczynnikiem skrócenia (NVP). Współczynnik skrócenia dla kabla koncentrycznego wynosi 0,77, dla skrętki 0,6, a dla FOC 0,67. Oznacza to, że prędkość propagacji sygnału w kablach koncentrycznych wynosi 77 % prędkości światła, (odpowiednio dla kabli TP i LwL). W przypadku włókien optycznych prędkość propagacji dla różnych długości fal wyraża się prędkością grupową.

W przypadku bardzo małych średnic rdzenia wymagana jest warstwa naskórka w celu poprawy struktury i przyczepności pianki. Zewnętrzna warstwa skóry chroni porowatą strukturę pianki przed wnikaniem wilgoci i innych substancji. Wrażliwa pianka jest chroniona przed mechanicznym uderzeniem przez skórę. Lepsza odporność rdzenia piankowo-skórzanego zapobiega czasowej zmianie właściwości elektrycznych na skutek wgłębiania się oplotu, patrz również pieniący się środek chemiczny

Drukowanie za pomocą odchylonego, ciągłego strumienia atramentu umożliwia bezdotykowe znakowanie, etykietowanie lub datowanie produktu. Tusz jest podawany do głowicy drukującej pod ciśnieniem. Tusz dociera do nas w małym cylindrycznym pojemniku, tzw. „CANON”, który wyposażony jest w piezokryształ i dyszę. Strumień powstaje, gdy atrament wychodzi z dyszy. Krótko po wyjściu z dyszy strumień atramentu jest modulowany w celu wytworzenia kalibrowanych i równomiernie oddalonych od siebie kropli. Krople są zbierane w rurce spustowej i wracają do obiegu atramentu.

Rezystywność objętościowa to opór elektryczny wnętrza materiału mierzony pomiędzy dwiema elektrodami, związany z geometrią próbki.

Ciężar właściwy, zwany też ciężarem, to stosunek masy ciała do jego objętości lub inaczej mówiąc gęstość ciała w stosunku do gęstości wody.

Głowica wyciskająca składa się z podgrzewanej obudowy głowicy i stożkowo zamocowanej tulei. Ekstrudat jest kierowany na trzpień prowadzący drut poprzez wyfrezowany w tulei łuk w kształcie serca. Krzywa serca ma więc za zadanie równomiernie i z równym naciskiem rozprowadzić plastyczny topik na dudce. Prowadnica drutu jest osadzona stożkowo w pinoli. Zewnętrzną dyszę można przesunąć wzdłużnie za pomocą nakrętki w celu wyrównania ciśnienia (nowsze głowice sprue). W nieco starszych głowicach rozpylających wyrównanie ciśnienia uzyskuje się poprzez przesunięcie tulei (zmianę odległości między dyszami wewnętrznymi i zewnętrznymi). Materiałem na główkę jest najczęściej stal hartowana. Materiał na narzędzia, opcjonalnie stal lub stal z wkładką węglikową.

Pojemność cewki można obliczyć za pomocą wzoru: F = V /d² x 1.1 : F = pojemność w m na pierścień, bęben lub szpulę / V = pojemność użytkowa w dm³ pierścienia, bębna lub szpuli / d = średnia średnica zewnętrzna materiału nawojowego

Splot warstwowy 4 rdzeni (gorsze wartości pojemności niż DM quad). Niska wydajność konstrukcji czteroosobowych jednostek strandingowych. Pojemność pomiędzy parami quadu gwiezdnego jest 1,5 raza większa niż w quadzie DM.

Izolowana żyła w kablu energetycznym przeznaczona do przesyłania sygnałów.

Przewód wielożyłowy do przesyłania sygnałów sterowania, regulacji, pomiarów i wyświetlania w instalacjach elektrycznych.

Obciążalność prądowa jest definiowana jako prąd, który przewodnik może przenieść zanim stopi się izolacja lub sam przewodnik. Ciepło powstałe w wyniku przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik decyduje o natężeniu prądu, który przewodnik może przenosić. Istnieje szereg czynników ograniczających obciążalność prądową przewodnika. Najważniejszymi czynnikami są: Przekrój przewodu: Im większy przekrój, tym większa obciążalność prądowa. Izolacja: Wytworzona temperatura nie powinna nigdy przekraczać maksymalnej dopuszczalnej temperatury materiału izolacyjnego. Liczba przewodów: Wytwarzanie ciepła jest zmniejszone w stopniu, w jakim zwiększona jest liczba indywidualnie izolowanych wiązek przewodów.

SBR jest kopolimerem butadienu i styrenu i był pierwszym komercyjnie opłacalnym kauczukiem syntetycznym. Właściwości: dobre wartości wytrzymałościowe, brak odporności na rozpuszczalniki. Stosowany np. jako materiał izolacyjny do kabli telekomunikacyjnych.

Dla dużych prędkości transmisji stosuje się nie tylko osłonę zewnętrzną, ale przede wszystkim osłonę pary. W odbiorniku sygnału na wyjściu kabla, sygnały cząstkowe obu żył są dodawane z ich wartością bezwzględną, co daje sygnał całkowity. Dzięki temu dodatkowi sygnały zakłócające w dwóch pojedynczych przewodach znoszą się wzajemnie, tak że dostępny jest tylko sygnał użyteczny. Dzięki temu zasada transmisji symetrycznej jest znacznie mniej wrażliwa na zakłócenia zewnętrzne.

Talk: Mineralny, lekko tłusty produkt naturalny, stosowany w postaci proszku jako środek oddzielający. Powoduje to łatwiejsze zdejmowanie osłonki. W przypadku wytłaczania powłoki bezpośrednio na rdzenie, jako środek antyadhezyjny stosowany jest talk. Ma to na celu zapobieganie przyklejaniu się rdzeni do siebie i do płaszcza. Nie należy stosować talku do linii medycznych i cleanroomów oraz linii, które nie mogą zawierać substancji hamujących zwilżanie farby.

Jeśli nie ma możliwości wskazania temperatury za pomocą druku, można alternatywnie wprowadzić nitkę do identyfikacji temperatury.

Drobność włókien określa się w systemie TEX. Zgodnie z tym, TEX jest to cienkość nici, która ma masę 1 grama, gdy ma długość 1000 m. Na przykład: jedwab poliestrowy 7 Tex = 1000 m jedwabiu waży 7 gramów.

Dodatki mogą być dodawane w celu zapewnienia odporności cieplnej materiału izolacyjnego.

Materiał wyściółki, którego właściwości termiczne są tak dobrane, aby ułatwić odprowadzanie ciepła z przewodów.

Różnica temperatur pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią zespołu przewodów podzielona przez strumień ciepła przechodzący przez ten zespół.

Kabel z przewodnikami tego samego typu co termopara, że to rozciąga się do punktu pomiarowego i ma takie same właściwości termoelektryczne w całym stosowanym zakresie temperatur kabla.

Przewody z przewodnikami, które różnią się materiałem lub właściwościami od przewodów termopary, ale mają takie właściwości termoelektryczne, że błąd wynikowy dla danego zakresu temperatur mieści się w określonych granicach.

W urządzeniu do pomiaru temperatury przewody termoparowe i kompensacyjne służą jako połączenie elektryczne pomiędzy otwartymi końcami termopary a węzłem odniesienia.
W wielu przypadkach do urządzenia pomiarowego doprowadzone są również przewody termiczne lub kompensacyjne.

Kabel z przewodnikami tego samego typu co termopara, przedłużający ją do punktu pomiarowego i posiadający te same właściwości termoelektryczne w całym stosowanym zakresie temperatur kabla.

Materiały wysoce polimerowe, w których występuje silna zależność lepkości od temperatury ze względu na przeważnie liniową strukturę łańcuchową makrocząsteczek. Grupa tworzyw termoplastycznych charakteryzuje się tym, że tworzywa te topią się przy podwyższeniu temperatury po przekroczeniu temperatury mięknienia, mogą być termoformowane i po ochłodzeniu ponownie krzepną. Proces ten można powtarzać dowolnie często. W przeciwieństwie do termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, podczas obróbki nie zachodzi reakcja chemiczna. Ważnymi tworzywami termoplastycznymi są na przykład poliamidy, polistyreny i polietyleny.

Drukowanie za pomocą odbitego ciągłego atramentu umożliwia bezdotykowe znakowanie, etykietowanie lub datowanie produktu. Strumień atramentu wyłania się z głowicy drukującej poprzez dyszę. Wiązka ta jest modulowana poprzez przetwornik piezoelektryczny umieszczony za dyszą, dzięki czemu uzyskuje się równomierny rozkład (rozkład kropli Rayleigha) na poszczególne krople. Uformowane w ten sposób krople są teraz ładowane elektrostatycznie w większym lub mniejszym stopniu poprzez elektrodę ładującą. Szybkie krople o prędkości 10 do 40 m/s przelatują następnie przez większą elektrodę odchylającą, gdzie – w zależności od ich specyficznego ładunku elektrycznego – są odchylane na boki. W zależności od rodzaju urządzenia, do kabla docierają teraz naładowane lub nienaładowane krople. Niewykorzystane krople są zbierane już przy głowicy drukującej i podawane z powrotem do obiegu atramentu. Szerokość linii zależy od odległości dyszy od przewodu, przy czym większa odległość zmniejsza rozdzielczość. Znaki nanoszone przez głowicę drukującą nazywane są tekstem. Tekst może istnieć jako litery i liczby oraz różne alfabety i różne czcionki lub jako logo i rysunki. Każdy stworzony tekst jest zapisywany i w razie potrzeby można go wydrukować lub zmienić.

Drut lub lina, których podstawową funkcją jest podtrzymywanie kabla (ciężaru własnego kabla), np. w linii napowietrznej, i które mogą być ułożone oddzielnie od kabla lub zintegrowane z nim.

Ten kabel łączy transceiver z interfejsem stacji (kontrolerem) w sieci Ethernet. Jego długość jest ograniczona do 50 m. Impedancja kabla wynosi 78 omów.

Transceiver jest aktywnym elementem sieci Ethernet LAN służącym do podłączenia urządzeń końcowych do przewodu magistrali elektrycznej z funkcjami wykrywania kolizji i adaptacji sygnału. Słowo transceiver jest słowem łączącym nadajnik i odbiornik. Realizuje funkcje monitorowania, przekierowania, odbioru i zakłóceń.

Cienka warstwa zabezpieczająca przed wzajemnym szkodliwym oddziaływaniem pomiędzy różnymi elementami konstrukcyjnymi kabla, np. pomiędzy żyłą a izolacją lub izolacją a powłoką.

Płynny środek, który jest upuszczany na rdzenie podczas wytłaczania i służy jako warstwa oddzielająca/płyn pomiędzy izolacją rdzenia a powłoką. Zastosowanie środków antyadhezyjnych ma na celu zapobieganie przywieraniu rdzeni do siebie i do powłoki.

Kabel trójosiowy to specjalna forma kabla koncentrycznego, który składa się z trzech koncentrycznych przewodników. Są one oddzielone od siebie dielektrykiem i ekranem. Obszary zastosowań to technika wideo i technika pomiarów elektrycznych. W technice pomiarów elektrycznych prądy w zakresie femtoamperowym mogą być mierzone przy odpowiednim ustawieniu przy użyciu kabli trójosiowych. Ze względu na większy nakład produkcyjny, kable te są droższe od kabli koncentrycznych.

Kable magistralne są głównymi kablami zasilającymi w systemach szerokopasmowych. Są to współosiowo zbudowane kable wysokiej częstotliwości, które idą od stacji czołowej do przyłączy klienta. Takie kable koncentryczne mają średnicę od jednego do dwóch centymetrów. Warstwa zewnętrzna tworzy solidną powłokę z tworzywa sztucznego, pod którą znajduje się warstwa aluminium. W tej aluminiowej obudowie można zastosować zasilanie elementów aktywnych. Pozwala to na zmniejszenie liczby wymaganych stabilnych dostaw do punktów zasilania.

UL = Underwriters Laboratories – organ normalizacyjny w USA / UR: Underwriters Laboratories Recognized – znak identyfikacyjny, który może być stosowany do produktów uznanych przez UL, spełniających normy UL. cUR = Znak identyfikacyjny, który może być stosowany do produktów spełniających normy CSA, ale których testowaniem i zatwierdzaniem zajmuje się UL. Aprobaty są przyznawane po przetestowaniu próbek kabli w UL. Regularne testy przeprowadzane przez inspektorów UL zapewniają zgodność z normami. Jako centrum serwisowe UL w Europie, DEMKO jest odpowiedzialne za atesty, testy itp. znak cUR: UL zawarł umowę o wzajemnym uznawaniu z CSA. W związku z tym dopuszczenia CSA mogą być wydawane przez UL, a inspekcje dla CSA są przeprowadzane przez UL. Jeżeli kabel lub przewód jest zgodny z normą CSA i uzyskał aprobatę, produkt może być oznaczony symbolem cUR (Recognized Product for CSA).

Odpowiedzialny producent musi oznakować swój produkt w taki sposób, aby można go było jednoznacznie przypisać do producenta i miejsca produkcji. Jako identyfikację firmy uznaje się dwie metody: 1. nić identyfikacyjna producenta / 2. nadruk powierzchniowy

Pleciona osłona wykonana z materiału metalowego lub niemetalowego.

ten sam kierunek splotu wszystkich warstw

Koncentryczny splot kolejnych warstw o jednolitym kierunku skrętu i tej samej długości skrętu.

PUR ma z reguły dobrą odporność na promieniowanie UV. Wśród różnych gatunków PUR lepszą odporność wykazuje PUR FHF (trudnopalny bezhalogenowy). PUR FHF barwiony na czarno reprezentuje najbardziej optymalną spośród wszystkich opcji odporności na UV w sektorze PUR.

Aprobaty są przyznawane po zbadaniu próbek kabli. Regularne testy przeprowadzane przez inspektorów VDE zapewniają zgodność z normami. Produkty spełniające normę aprobaty mogą być oznaczone znakiem VDE zgodnie z aprobatą. Inspekcja zakładów produkcyjnych, kontrole produktów i regularne monitorowanie produkcji są warunkiem utrzymania zatwierdzenia.

Skrętka, w której przestrzenie pomiędzy poszczególnymi drutami zostały zmniejszone poprzez mechaniczne sprasowanie lub przeciągnięcie albo poprzez odpowiedni dobór profilu lub rozmieszczenia drutów.

Skrętka spiralna sprawia, że skręcany element jest krótszy. Elementy do splotu muszą być zatem dłuższe od późniejszego przewodu o współczynnik wydłużenia.

Stosunek mocy czynnej do mocy biernej dla napięcia sinusoidalnego. Współczynnik dyssypacji zależy od temperatury, pojemności i częstotliwości.

Sieciowanie radiacyjne jest praktykowaną metodą optymalizacji kabli i przewodów poddawanych naprężeniom termicznym. Sieciowanie w szczególności poprawia następujące właściwości izolacji i powłok kablowych, takie jak wyższa temperatura pracy

– Odporność na odpryski spawalnicze
– Zwiększona wytrzymałość na rozciąganie
– Zwiększona wytrzymałość na zginanie zmienne
– Zwiększona odporność na olej
– zwiększona odporność na starzenie.

W technologii napromieniania o zmianach właściwości napromieniowanego produktu decyduje przede wszystkim dawka napromieniowania, czyli energia promieniowania pochłonięta na jednostkę masy.

Izolacja wykonana z tworzywa termoplastycznego, kopolimeru lub kompozytu jednego z tych materiałów, którego struktura molekularna została zmodyfikowana w wyniku reakcji chemicznej, takiej jak sieciowanie lub wulkanizacja, i/lub w wyniku procesu fizycznego, takiego jak napromieniowanie.

W celu oceny odporności na działanie mikroorganizmów oznaczono wartość zmydlenia. Absolutna odporność na zjawisko porażenia mikroorganizmami dotyczy liczb zmydlania VZ 200. Definicja liczby zmydlenia wg DIN VDE 0472 część 704: Liczba zmydlenia to ilość wodorotlenku potasu w mg wymagana do zmydlenia 1 g badanej próbki. Abbr. VZ

Skręcanie jest operacją polegającą na łączeniu wielu elementów skrętki poprzez nawijanie ich wokół wspólnej osi. Potrzebne jest więc wzajemne skręcanie, aby połączona jednostka nie rozpadła się ponownie. Elementami splotu mogą być: pojedyncze rdzenie – przędze / przewodniki fal świetlnych – metalowe druty / żyły – metalowe segmenty. Proces splatania ma na celu ułatwienie obsługi elementów. Ludzie używają takich terminów jak bendable i flexible. Zdolność do zginania i elastyczność są zasadniczo określane przez podziałkę splotu „S + Z” podaną w mm.

W metodzie splotu Lang lay kierunek splotu jest stały we wszystkich warstwach splotu.

W metodzie splotu krzyżowego kierunek splotu jest przeciwny od warstwy splotu do warstwy splotu.

Stosunek długości warstwowej do średnicy elementu konstrukcyjnego.

W splotarce koszowej ruch obrotowy jest wykonywany przez kosz splotowy. Niezbędny ruch wzdłużny przejmuje urządzenie spustowe. W splotownicy koszowej elementy splotowe obracają się przed złączką splotową.

Wgłębienia między elementami splotu są niepożądane, zwiększają ilość materiału zużywanego w kolejnych etapach pracy. Ten wymóg utrzymania jak najmniejszych średnic splotu jest zasadniczo osiągany przez złączkę splotową; często nie da się obejść bez jednej złączki splotowej. Materiałami do wykonania nypli żyłkowych są: Ø metale / Ø ceramika / Ø tworzywa sztuczne.

Stranding zawsze wynika z interakcji ruchu obrotowego i ruchu wzdłużnego. Ruch obrotowy powoduje obrót elementów splotu wokół osi splotu lub wokół elementu rdzeniowego. Ruch wzdłużny wytwarza ruch do przodu elementów rdzenia i splotu, spustu. Prędkość startową oblicza się ze wzoru : V = S – N x 1000 / V= prędkość startowa w m/min / S= podziałka splotu w mm / N= prędkość kosza / min. Jeżeli wiązka równoległych elementów splotowych jest związana na obu końcach, to elementy splotowe na zewnątrz zgięcia są rozciągane, a elementy splotowe wewnątrz są ściskane. Ponieważ splot powoduje, że elementy splotu znajdują się w sekcjach zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej, rozszerzenia i ściśnięcia równoważą się wzajemnie. Nie występuje deformacja liny.

Patrz długość układania

Przewód składający się z kilku pojedynczych drutów lub żył, z których wszystkie lub niektóre są ułożone w kształcie spirali. Przekrój poprzeczny skrętki może być okrągły lub profilowany.

Obrót wsteczny jest stosowany w celu uniknięcia powstawania dodatkowych naprężeń skrętnych w linie, tzn. nie jest pożądany backspin (niska skrętność). Skręt wsteczny odnosi się do siły skręcającej, która działa na linę po splocie. Jest ona spowodowana naprężeniami skrętnymi, którym poddawane są elementy splotu podczas całej operacji. Dla niektórych elementów splotu jest to obniżenie jakości. Backspin powstaje wszędzie tam, gdzie występuje ruch pomiędzy odwijakiem a nawijakiem.

Splot z nośnikami cewek sztywno przymocowanymi do kosza nazywamy splotem bez odwrotnego obrotu.

Kable wykonane z żył o izolacji skręcanej lub skręcanych jednożyłowych bez wspólnej powłoki.

Skrętka, której poszczególne druty ułożone są w spirali zgodnie z zasadą przypadkowości o tym samym kierunku i długości układania.

Przewód pokryty metalem, którego metalem powłokowym jest cyna.

Vierer in Metallfolie (ViMF) to niemieckie określenie na kabel STP z dwiema skrętkami ekranowanymi metalową folią. Typem splotu może być czwórnik gwiazdowy lub dwie skręcone pary drutów.

Jednostka miary dla rzeczywistej mocy dostarczanej do aplikacji. Moc rzeczywista jest iloczynem efektywnych wartości napięcia i poboru prądu zasilanego urządzenia. P (VA) = U(V) x I (A).

Polietylen usieciowany, zob. także sieciowanie

Rozszerzalność cieplna to zmiana wymiarów geometrycznych (długości, powierzchni, objętości) ciała spowodowana zmianą jego temperatury. Odwrócenie tego procesu w wyniku schłodzenia jest często określane jako skurcz cieplny. Jak wszystkie materiały, tworzywa sztuczne podlegają zależnej od temperatury, odwracalnej zmianie długości. Daje go współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej a[1/K].

Jedną z najważniejszych właściwości drutów nawojowych jest ich odporność termiczna. Jest ona wyrażona w klasach odporności cieplnej. Każdej z tych klas odporności cieplnej przyporządkowana jest temperatura pracy ciągłej, przy której materiał izolacyjny gwarantuje trwałość 25000 godzin pracy.

Głębokość wgniecenia jest mierzona pod wpływem ciepła (metoda znormalizowana).

Płaszcz izolacyjny rdzeni jest testowany na szok termiczny poprzez owinięcie rdzeni wokół określonej kopuły i trzymanie ich w komorze grzewczej w temperaturze 150 stopni przez jedną godzinę. Po wyjęciu z komory grzewczej i schłodzeniu do temperatury pokojowej, próbki nie mogą wykazywać żadnych widocznych pęknięć.

Stabilizatory termiczne powinny zapobiegać rozkładowi makrocząsteczek pod wpływem ciepła

Drzewo wodne występuje, gdy pole elektryczne i woda działają jednocześnie. Drzewa wodne to struktury przypominające drzewa rosnące w kierunku gradientu pola, które powodują nieodwracalne uszkodzenia dielektryka kabla, patrz również starzenie/chemiczne

Plastyfikatory wpływają na giętkość, rozciągliwość i moduł sprężystości. Oznacza to, że zmniejsza siły międzycząsteczkowe, dzięki czemu ruchliwość cząsteczek staje się większa.

Odporność na rozerwanie to odporność karbowanego korpusu na dalsze rozerwanie. Badanie przeprowadza się na próbkach kątowych, które posiadają nacięcie z jednej strony.

Impedancja jest wartością, która reprezentuje stosunek fal elektrycznych do magnetycznych linii danych. Impedancja charakterystyczna ma decydujące znaczenie dla kompatybilności poszczególnych elementów systemu transmisji danych.

Metalowa powłoka z przeważnie pierścieniowym lub spiralnym pofalowaniem.

W elektrotechnice opór elektryczny jest miarą napięcia elektrycznego wymaganego do umożliwienia przepływu określonego prądu elektrycznego przez przewodnik elektryczny. Z reguły R – prawdopodobnie wywodzące się z łacińskiego resistere oznaczającego „stawiać opór” (ewentualnie z angielskiego lub francuskiego „resistance”) – jest używane jako symbol wzoru na opór elektryczny. Opór ma jednostkę SI om, jego symbolem jednostkowym jest duża omega (Ω). Związany z oporem jest opór elektryczny właściwy (symbol wzoru ρ). Wartość ta jest zależną od temperatury stałą materiałową, która pozwala na opis właściwości rezystancji niezależnej od kształtu geometrycznego projektowanego przewodnika. R = opór [W] / p = opór właściwy [W*mm²/m] / l = długość przewodu [m] / A = przekrój poprzeczny [mm²]

Centralnie lutowane cynowane druty CU połączone lakierem (topnikiem) lutowniczym. ZGL- SC Konstrukcja jak dla ZGL, ale z linkami stalowymi. TC = Topcoat. Gołe druty CU, które są „hot-dip tinned”, czyli przeciągnięte przez kąpiel lutowniczą.

Pleciony przyrząd rurowy nakładany na kabel, którego średnica zmniejsza się przez ciągnięcie i za pomocą którego kabel jest chwytany tarciowo.

Elementy specjalne, które mają za zadanie absorbować siły rozciągające w obszarze poszycia

Materiały elastyczne można stosować bez trwałych odkształceń tylko w zakresie sprężystym (Hook’s). Tylko w tym zakresie materiał po odciążeniu wraca do pierwotnego kształtu. Przy nadmiernym rozciągnięciu poza zakres Hook’a, po rozładowaniu pozostaje szczątkowe rozciągnięcie, które jest tym większe im dłużej trwało.

Centralny Związek Przemysłu Elektrotechnicznego e.V. Niemcy

Materiał do wypełniania przestrzeni między żyłami kabla wielożyłowego.