„Szanowni Państwo,
Ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów SCHRADE KABELTECHNIK Sp. z o.o. Z uwagi na powyższe oraz wobec wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SCHRADE KABELTECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Budowlanych 15 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000283967, posiadająca nr NIP: 6972208406 oraz nr REGON: 300590802.

2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@schrade-kabel.pl lub listownie na w/w adres administratora.

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej z Państwem. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem, udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługi zamówień, realizacji współpracy, świadczenia usług i oferowanych przez Spółkę. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • finansowo – księgowych. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będą tu stosowne przepisy prawa podatkowego i przepisy o rachunkowości, zwłaszcza art. 74 ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami i dochodzeniu ich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • monitorowania osób wchodzących na teren Spółki. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony mienia Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rekrutacji pracowników, t.j. oceny kwalifikacji do pracy na aplikowane stanowisko, w tym umiejętności i zdolności danej osoby oraz w celu wyboru właściwej na dane stanowisko pracy.

4. Podstawami przetwarzania Państwa danych będą tu:

 • art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie imienia, nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
 • Państwa zgoda, jeśli dokumenty aplikacyjne (CV i/lub list motywacyjny) zawierają inne dane osobowe niż w/w;
 • nasz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci chęci wyboru właściwej osoby na dane stanowisko – w zakresie danych osobowych przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Państwa zgoda udzielona na poczet przyszłych rekrutacji.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach przez niżej wymienione okresy, w przypadku:

 • korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej z Państwem – przez okres konieczny do utrzymywania bieżących relacji (np. wymiany korespondencji), a po jej ustaniu – przez okres roku;
 • obsługi zamówień, realizacji współpracy, świadczenia usług i oferowanych przez Spółkę – przez okres potrzebny do realizacji w/w, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 • finansowo – księgowych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu upływu terminu ich przedawnienia;
 • monitorowania osób wchodzących na teren Spółki – przez okres niezbędny do realizacji celu, jakim jest ochrona naszego mienia, a po potem czasie jeszcze przez okres jednego roku;
 • rekrutacji pracowników – przez okres jednego roku od zakończenia danej rekrutacji, a w przypadku udzielenia przez Państwa, również zgody na kolejne procesy rekrutacyjne – przez okres 2 lat od momentu zebrania danych Państwa danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, ale konieczne z uwagi na realizację celów, o których mowa w pkt. 3.

7. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałyby Państwa dane i automatycznie je analizowały na potrzeby realizacji działań marketingowych.

8. W związku z celami, o których mowa w pkt. 4, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz – w przypadku rekrutacji pracowników – podmioty z CCG.

9. Przysługują Państwu następujące prawa, związane przetwarzaniem danych osobowych:

 •  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej
  wycofaniem;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy administrator przetwarza dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dostosuj ustawienia prywatności

Wykorzystanie technologii SalesViewer®

Na tej stronie internetowej dane są gromadzone i przechowywane w celach marketingowych, badania rynku i optymalizacji przy użyciu technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH na podstawie uzasadnionych interesów operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

W tym celu wykorzystywany jest kod oparty na javascript, który zbiera dane związane z firmą i odpowiednim wykorzystaniem. Dane zebrane za pomocą tej technologii są szyfrowane za pomocą nieodwracalnej funkcji jednokierunkowej (tzw. hashowanie). Dane te są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę.

Dane przechowywane w ramach Salesviewer zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do ich przeznaczenia, a usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania.

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych ze skutkiem na przyszłość, klikając na następujący link
SalesViewer® – Opt-Out
aby zapobiec gromadzeniu danych przez SalesViewer® w ramach tej strony internetowej w przyszłości. To umieszcza na Twoim urządzeniu plik cookie opt-out dla tej strony. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link.